2.1 Lakien ja määräysten noudattaminen
Työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan kansainvälisiä, julkisia ja paikallisesti voimassa olevia lakeja ja määräyksiä kaikessa toiminnassa, jota he harjoittavat Insulan ja sen tytäryhtiöiden puolesta. Työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi velvollisia noudattamaan konsernin ja yksittäisen yhtiön sisäisiä toimintaohjeita.

Jos lait ja määräykset sekä Insulan eettiset ohjeet tai muut toimintaohjeet ovat keskenään ristiriidassa, on sovellettava tiukinta säännöstä.

2.2 Rehellinen toiminta
Työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat velvollisia toimimaan oikein ja rehellisesti edustaessaan Insulaa.

Henkilökohtainen rehellisyys tarkoittaa, että ”toimimme oikein”, vaikka kukaan ei olisikaan näkemässä sitä. Se tarkoittaa, että meiltä edellytetään jatkuvaa rehellisyyttä, vilpittömyyttä ja luotettavuutta.

2.3 Insulan edun mukaisesti toimiminen
Työntekijöiden ja hallituksen jäsenten on oltava lojaaleja Insulaa kohtaan ja työskenneltävä konsernin hyväksi.

Lojaalisuudella tarkoitetaan Insulan etujen asettamista etusijalle suhteessa muihin etuihin sekä lainsäädännön että Insulan toimintaohjeiden puitteissa. Meidän on toimittava parhaan harkintamme mukaan edistääksemme arvon luomista Insulassa ja pyrittävä omalta osaltamme toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

2.4 Ihmisten kunnioittaminen
Insulan tavoitteena on edistää yrityskulttuuria, jolle on ominaista muiden ihmisten ja heidän omaisuutensa kunnioittaminen ja huomioiminen. Meidän on käyttäydyttävä luottamusta herättävällä tavalla tehdessämme yhteistyötä työtovereidemme kanssa ja ollessamme tekemisissä tuottajien, asiakkaiden, muiden liikekumppanien tai viranomaisten kanssa. Emme puhu muista kielteiseen sävyyn julkisissa yhteyksissä tai
sosiaalisessa mediassa, sillä kielteiset näkemykset voidaan yhdistää Insulaan tai sen tytäryhtiöihin.

Insulassa emme salli pakkotyötä, perusteetonta tai laitonta palkkojen pidättämistä emmekä ei-vapaaehtoista työtä. Lapsia tulee suojella taloudelliselta hyväksikäytöltä sekä toimista, jotka voivat haitata lapsen kehitystä ja hyvinvointia. Sikäli kun kuin yhtiömme työllistää alle 18- vuotiaita lapsia, työsuhteeseen sovelletaan kansallisia lakeja, jotka
suojaavat lapsen turvallisuutta, terveyttä, kehitystä ja oikeutta koulutukseen. Palkatessa 13-16 vuotiaita lapsia, noudatetaan erityisiä ohjeita, jotka perustuvat ILO:n yleissopimukseen C138.

2.5 Ympäristöstä huolehtiminen
Insula ottaa huomioon, että konsernimme olemassaolo perustuu merestä peräisin olevan raaka-aineen saatavuuteen. Siksi olemme omalta osaltamme vastuussa asianmukaisesta ja kestävästä ympäristönhoidosta, joka on myös oman etumme mukaista.

Tästä syystä henkilöstön on pyrittävä pienentämään liiketoimintamme ekologista jalanjälkeä noudattamalla asiaankuuluvia ja tarkoituksenmukaisia paikallisia ja kansainvälisiä ympäristönormeja sekä vähentämään toimintamme ympäristövaikutusta käyttämällä kestävistä kannoista saatavia raaka-aineita. Insulan tulee tarvittaessa varmistaa, että toimittajat huolehtivat eläinten hyvinvoinnista.