Insula haluaa harjoittaa liiketoimintaa noudattaen vastuullisen, eettisen ja hyvän liiketavan periaatteita. Tämä edellyttää yhteisiä ponnisteluja kaikilta työntekijöiltä ja hallituksen jäseniltä.


Siksi konsernin eettisillä toimintaohjeilla pyritään määrittämään ja selkiyttämään, millaista on eettinen ja korrekti toiminta, jota kaikilta konsernia edustavilta henkilöiltä odotetaan, sekä vahvistamaan tällaisen toiminnan puitteet. Eettiset toimintaohjeemme koskevat koko henkilöstöä ja kaikkia hallituksen jäseniä kaikissa sellaisissa yhtiöissä, joiden osakkeista Insula omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 50 prosenttia. Ne voivat sopimuksen
mukaan koskea myös itsenäisiä konsultteja, välittäjiä tai muita Insulan nimissä toimivia tahoja.

Kukin työntekijä on velvollinen perehtymään eettisiin toimintaohjeisiin ja noudattamaan niitä kaikissa asiaankuuluvissa yhteyksissä. Esimiehillä on asiassa erityinen vastuu, ja heidän on näytettävä toiminnallaan hyvää esimerkkiä. Kaikilla tasoilla toimivien esimiesten on käytävä eettiset säännöt läpi uusien työntekijöiden kanssa. Lisäksi säännöt on käytävä läpi vuosittain joko kehityskeskustelujen yhteydessä tai osastokokouksissa.

Insulan eettisten toimintaohjeiden tarkoituksena on saattaa työntekijät tietoisiksi olennaisista eettisistä ongelmista. Toimintaohjeissa ei kuitenkaan anneta vastauksia ja ohjeita kaikkien tilanteiden varalle. Tällaisissa tapauksissa pääperiaatteena on, että työntekijä neuvottelee lähimmän esimiehensä kanssa siitä, mikä on konsernin kannalta parasta.

Insulan eettisten toimintaohjeiden laatiminen kuuluu konsernin johtoryhmän tehtäviin. Eettisten toimintaohjeiden toimeenpanosta yksittäisessä yhtiössä vastaa yhtiön toimitusjohtaja yhteistyössä henkilöstöosaston kanssa.

Asiakirjassa mainittujen periaatteiden sisältöön ja tulkintaan liittyvät kysymykset on esitettävä lähimmälle esimiehelle. Kysymykset, joihin ei löydy ratkaisua paikallistason arvioinnissa, on lähetettävä edelleen konsernin henkilöstöjohtajalle, joka ottaa ongelman esille konsernin johtoryhmän kanssa.